Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Uchwała Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2016.

31 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XII/100/15

361 KBPobierz na dysk

zał. 2 do XII/100/15

280 KBPobierz na dysk

zał. 3 do XII/100/15

21 KBPobierz na dysk

zał. 4 do XII/100/15

23 KBPobierz na dysk

zał. 5 do XII/100/15

22 KBPobierz na dysk

zał. 6 do XII/100/15

20 KBPobierz na dysk

zał. 7 do XII/100/15

17.9 KBPobierz na dysk

zał. 8 do XII/100/15

21 KBPobierz na dysk

zał. 9 do XII/100/15

22 KBPobierz na dysk

zał. 10 do XII/100/15

37 KBPobierz na dysk

zał. 11 do XII/100/15

107 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/101/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobolice na lata 2016-2030

25 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XII/101/15

101 KBPobierz na dysk

zał. 2 do XII/101/15

36 KBPobierz na dysk

zał. 3 do XII/101/15

98 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/102/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku nw sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok + zał. 1-4

135 KBPobierz na dysk

zał. 5 do XII/102/15

52 KBPobierz na dysk

zał. 6 do XII/102/15

26 KBPobierz na dysk

zał. 7 do XII/102/15

22 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2015-2030.

4.9 MBPobierz na dysk

zał. 2 do XII/103/15

132 KBPobierz na dysk

zał. 3 do XII/103/15

85 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/104/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu miasta i gminy Bobolice.

32 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/105/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta i gminy Bobolice na lata 2011-2016" - w zakresie roku 2016.

43 KBPobierz na dysk

zał. do XII/105/15

425 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Bobolice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

63 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XII/106/15

76 KBPobierz na dysk

zał. 2 do XII/106/15

63 KBPobierz na dysk

zał. 3 do XII/106/15

61 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Bobolice a Powiatem Koszalińskim w sprawie przejęcia przez Gminę Bobolice zadania zarządzania drogami powiatowymi nr 3571Z i 3580Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości.

42 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu budynku gospodarczego stanowiącego własność Gminy Bobolice.

31 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobolice.

34 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Bobolice, zrealizowanego na podstawie umowy z dn. 23.02.2015r. współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nr wniosku: 2/POIiŚ/9.3/2013/NFOŚiGW/287

34 KBPobierz na dysk

zał. do XII/110/15

2.0 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/111/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Bobolice dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych: Dobrociechy, Jatynia, Przydargiń i Różany.

31 KBPobierz na dysk

zał. do XII/111/15

539 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/112/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na rok 2016.

21 KBPobierz na dysk

zał. do XII/112/15

97 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/113/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2016.

22 KBPobierz na dysk

zał. do XII_113_15

101 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/114/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu "Bobolicka Karta Dużej Rodziny"

42 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bobolic.

53 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII116/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Bobolicach na rok 2016.

40 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2015.

40 KBPobierz na dysk