Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Mapa ewidencyjna miejscowości Dargiń z lokalizacją działki nr 183

366 KBPobierz na dysk

Mapa zasadnicza nieruchomości

1.2 MBPobierz na dysk

Wypis z rejestru gruntów

361 KBPobierz na dysk

BURMISTRZ BOBOLIC

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 183 o powierzchni 0,2891 ha położonej w obrębie ewidencyjnym DARGIŃ, gmina Bobolice. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34.500,00 zł.

 

Dla działki nr 183 położonej w obrębie ewidencyjnym DARGIŃ brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Decyzją nr 28/16 Burmistrza Bobolic o warunkach zabudowy z dnia 20 lipca 2016 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1 – sala nr 5 (parter). Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 3.450,00 zł oraz okazanie komisji przetargowej:

·         dowodu wniesienia wadium

·         w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie

·         w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu

·         w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu

·         w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

 

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 22 maja 2017 r. włącznie (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Gminy Bobolice BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY DARŁOWO Oddział Bobolice Nr 92 8566 1013 0200 2020 2001 0005. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bobolice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Bobolice w terminie określonym w ogłoszeniu. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym kto uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:

1.     W Sądzie Rejonowym w Szczecinku dla działki nr 183 prowadzona jest księga wieczysta numer KO1I/00024234/5.

2.     Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 19.01.2017 r.

3.     Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 2 marca 2017 r.

4.     Licytacji podlega cena nieruchomości netto.

5.     Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o 23% podatek VAT, płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

6.     Działka nr 183 położona jest w miejscowości Dargiń, przy drodze asfaltowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz gruntów niezabudowanych. Posiada foremny kształt, jest płaska o korzystnej wystawie, niezagospodarowana i nieużytkowana.

7.     Przez południową część działki nr 183 przebiega na odcinku 56 m sieć wodociągowa w63 oraz na odcinku 58 m sieć telekomunikacyjna. Południowym skrajem działki przebiega ponadto napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia, w tej części działki znajduje się także słup linii energetycznej niskiego napięcia. W przypadku kolizji tych sieci z planowaną inwestycją nabywca nieruchomości dokona ich przełożenia na własny koszt w porozumieniu z ich właścicielem.

8.     W działce nr 183 znajdują się fragmenty nieczynnej wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym (szambem), a także fragmenty nieczynnego przyłącza wodociągowego i energetycznego.

9.     Gminie Bobolice nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca działki nr 183 będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Bobolice wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu, a ponadto że zna i akceptuje aktualny stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

10.  Wszelkie koszty związane z uporządkowaniem nieruchomości i jej przygotowaniem pod zabudowę ponosi nabywca.

11.  Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 16 (II piętro), tel. 94 3458435, kom. 694154254, e-mail: m.pacholek@bobolice.pl