Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Mapa ewidencyjna miejscowości Wojęcino z lokalizacją nieruchomości

348 KBPobierz na dysk

Mapa sytuacyjno-wysokościowa działki nr 2/13

317 KBPobierz na dysk

Rzut lokalu mieszkalnego oraz pomieszczenia przynależnego

367 KBPobierz na dysk

Budynek mieszkalny w miejscowości Wojęcino 4

868 KBPobierz

BURMISTRZ BOBOLIC

ogłasza

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na pierwszej kondygnacji (parterze) budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 w miejscowości Wojęcino, gmina Bobolice wraz z udziałem wynoszącym 25/100 części w zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 4 oraz budynkiem gospodarczym działce gruntu nr 2/13 o powierzchni 0,2115 ha, obręb ewidencyjny WOJĘCINO oraz w częściach wspólnych budynków i ich urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

W Sądzie Rejonowym w Szczecinku dla lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Wojęcino 4 prowadzona jest księga wieczysta numer KO1I/00037928/1, zaś dla działki gruntu nr 2/13 o powierzchni 0,2115 ha, obręb ewidencyjny WOJĘCINO – księga wieczysta numer KO1I/00023953/4.

 

Według stanu ujawnionego w księdze wieczystej lokal mieszkalny nr 2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i spiżarki o łącznej powierzchni użytkowej 61,00 m2 oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 26,70 m2. Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 87,70 m2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14.100,00 zł.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1 – sala nr 5 (parter). Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.410,00 zł oraz okazanie komisji przetargowej:

·         dowodu wniesienia wadium,

·         w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

·         w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

·         w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

·         w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

 

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 9 lipca 2019 r. włącznie (z zaznaczeniem, którego lokalu dotyczy) przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Gminy Bobolice PKO BP SA Oddział 1 w Koszalinie Nr 21 1020 2791 0000 7102 0287 3115. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bobolice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Bobolice w terminie określonym w ogłoszeniu. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym kto uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:

1.     Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 28.08.2018 r.

2.     Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

3.     Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 4 października 2018 r., drugi przetarg w dniu 10 grudnia 2018 r., trzeci przetarg w dniu 28 lutego 2019 r., zaś czwarty przetarg w dniu 7 maja 2019 r.

4.     Sprzedaż lokalu mieszkalnego jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

5.     Ustalony w drodze przetargu nabywca lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Wojęcino 4 będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zna i akceptuje aktualny stan zagospodarowania oraz stan techniczny przedmiotowej nieruchomości.

6.     Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 16 (II piętro), tel. 94 3458435, kom. 694154254, e-mail: m.pacholek@bobolice.pl