Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej działki nr 466/5

650 KBPobierz na dysk

Mapa ewidencyjna z lokalizacją nieruchomości

604 KBPobierz na dysk

Mapa sytuacyjno-wysokościowa działki nr 466/5

479 KBPobierz na dysk

Rzut budynku niemieszkalnego i zadaszenia

144 KBPobierz na dysk

Zdjęcie budynku niemieszkalnego

879 KBPobierz

BURMISTRZ BOBOLIC

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 466/5 o powierzchni 0,1400 ha położonej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej, obręb ewidencyjny nr 3 Miasta Bobolice, stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem niemieszkalnym (były magazyn żywności). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 144.500,00 zł.

 

Dla działki nr 466/5 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Bobolice brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto dla przedmiotowej nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bobolice działka nr 466/5 oznaczona jest jako mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne, usługi, zakłady nieuciążliwe [2.M] oraz drogi międzyregionalne [KM].

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 października 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1 – sala nr 5 (parter). Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 14.450,00 zł oraz okazanie komisji przetargowej:

·         dowodu wniesienia wadium,

·         w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

·         w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

·         w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

·         w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

 

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 8 października 2019 r. włącznie (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Gminy Bobolice PKO BP SA Oddział 1 w Koszalinie Nr 21 1020 2791 0000 7102 0287 3115. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bobolice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Bobolice w terminie określonym w ogłoszeniu. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym kto uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:

1.     W Sądzie Rejonowym w Szczecinku między innymi dla zabudowanej działki nr 466/5 prowadzona jest księga wieczysta numer KO1I/00036397/2.

2.     Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 04.09.2019 r.

3.     Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

4.     Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

5.     Zabudowana działka nr 466/5 położona jest w bliskim sąsiedztwie części Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobolicach objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bobolice pod potrzeby utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Kolejowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., poz. 542). Zgodnie z tym planem miejscowym część Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobolicach położona w bliskim sąsiedztwie zabudowanej działki nr 466/5 przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub tereny zabudowy usługowej, w tym usług rzemieślniczych (P,U) oraz publiczną drogę lokalną (KDL) i drogi wewnętrzne (KDW). Ponadto w odległości około 40 m od terenu działki nr 466/5 wybudowana zostanie gminna droga publiczna pod potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobolicach.

6.     Budynek niemieszkalny położony na działce nr 466/5 jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, bez poddasza, składającym się z pomieszczenia byłego magazynu żywności o powierzchni użytkowej 47,40 m2. Wejście do budynku osłonięte jest zadaszeniem o konstrukcji stalowej szkieletowej, składającym się z dachu półkolistego oraz ścian bocznych wykonanych z płyt poliwęglanowych przezroczystych. Teren przed wejściem do budynku utwardzony jest polbrukiem. Na działce nr 466/5 znajduje się ponadto nieczynna studnia wiercona. Działka nr 466/5 jest nieużytkowana, zachwaszczona i zakrzaczona, częściowo ogrodzona ogrodzeniem z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych oraz ogrodzeniem z elementów stalowych z bramą i 2 furtkami.

7.     Ustalony w drodze przetargu nabywca zabudowanej działki gruntu nr 466/5 położonej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej, obręb ewidencyjny nr 3 Miasta Bobolice, będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zna i akceptuje aktualny stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz stan techniczny budynku niemieszkalnego.

8.     Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 16 (II piętro), tel. 94 3458435, kom. 694154254, e-mail: m.pacholek@bobolice.pl