Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Mapa ewidencyjna nieruchomości

471 KBPobierz na dysk

BURMISTRZ BOBOLIC

ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Bobolicach przy ul. Kwiatów Polnych (zaplecze ul. Traugutta) w obrębie ewidencyjnym nr 2 Miasta Bobolice, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

1.     Działka nr 285/28 o powierzchni 0,0807 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 42.500,00 zł.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.250,00 zł.

2.     Działka nr 285/29 o powierzchni 0,0806 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 42.400,00 zł.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.240,00 zł.

3.     Działka nr 285/30 o powierzchni 0,0806 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 42.400,00 zł.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.240,00 zł.

4.     Działka nr 285/33 o powierzchni 0,1028 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.700,00 zł.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 5.270,00 zł.

5.     Działka nr 285/34 o powierzchni 0,0842 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 44.300,00 zł.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.430,00 zł.

6.     Działka nr 285/35 o powierzchni 0,0835 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.900,00 zł.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.390,00 zł.

7.     Działka nr 285/36 o powierzchni 0,0826 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.500,00 zł.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.350,00 zł.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 14 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1 – sala nr 5 (parter) według kolejności podanej w ogłoszeniu. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej:

·         dowodu wniesienia wadium,

·         w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

·         w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

·         w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

·         w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

 

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 8 października 2019 r. włącznie (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Gminy Bobolice PKO BP SA Oddział 1 w Koszalinie Nr 21 1020 2791 0000 7102 0287 3115. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bobolice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Bobolice w terminie określonym w ogłoszeniu. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym kto uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:

1.     Dla działek nr 285/28, 285/29, 285/30, 285/33, 285/34, 285/35 oraz 285/36 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 Miasta Bobolice brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Decyzją nr 5/08 Burmistrza Bobolic o warunkach podziału terenu i warunkach zabudowy z dnia 16 stycznia 2008 r. przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2.     W Sądzie Rejonowym w Szczecinku między innymi dla przedmiotowych działek gruntu prowadzona jest księga wieczysta numer KO1I/00030443/8.

3.     Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 04.09.2019 r.

4.     Licytacji podlega cena nieruchomości netto.

5.     Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o 23% podatek VAT, płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

6.     Działki nr 285/28, 285/29, 285/30, 285/33, 285/34, 285/35 oraz 285/36 położone są w Bobolicach przy ul. Kwiatów Polnych (zaplecze ul. Traugutta) w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz gruntów niezabudowanych, są płaskie, foremne, o korzystnej wystawie, posiadają dojazd drogą gruntową.

7.     W ulicy Kwiatów Polnych (działka nr 285/24, obręb ewidencyjny nr 2 Miasta Bobolice) przebiegają sieć wodociągowa PEHD 110 oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200.

8.     Gminie Bobolice nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustaleni w drodze przetargów nabywcy działek nr 285/28, 285/29, 285/30, 285/33, 285/34, 285/35 oraz 285/36 będą zobowiązani oświadczyć w umowach sprzedaży sporządzonych w formie aktu notarialnego, że zrzekają się wobec Gminy Bobolice wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu, a ponadto że znają i akceptują aktualny stan zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości.

9.     Wszelkie koszty związane z uporządkowaniem nieruchomości i ich przygotowaniem pod zabudowę ponoszą nabywcy.

10.  Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzeniem postępowania wieczystoksięgowego w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

 

Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargów z ważnych powodów.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 16 (II piętro), tel. 94 3458435, kom. 694154254, e-mail: m.pacholek@bobolice.pl