Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

głosowania imienne

675 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035

30 KBPobierz na dysk

Objaśnienia WPF

53 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XII/95/19

169 KBPobierz na dysk

zał. 2 do XII/95/19

30 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

51 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XII/96/19

95 KBPobierz na dysk

zał. 2 do XII/96/19

155 KBPobierz na dysk

zał. 3 do XII/96/19

232 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

35 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień od posiadania psów.

49 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

39 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/100/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

34 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/101/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr I/17/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Bobolice.

39 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XII/102/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej.

44 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 2 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

33 KBPobierz na dysk

zał. do XII/103/19

184 KBPobierz na dysk

zał. do XII/103/19

184 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kurowie gm. Bobolice.

70 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach poprzez zmianę adresu siedziby głównej z ul. Szkolnej 1 na ul. Głowackiego 7d w Bobolicach.

37 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/106/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty.

34 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/107/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020".

28 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bobolicach.

28 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/109/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dna 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

38 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/110/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2019.

46 KBPobierz na dysk