Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Krok po kroku:
 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub  napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 4. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,  zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, nie reprezentujesz spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi lub też posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym żadnym z wyżej wymienionych podmiotów, do wniosku dołącz zgodę jej właściciela. Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem nieruchomości do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli,
 5. Dokumenty złóż w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, na terenie której usytuowane są przedmiotowe drzewa/krzewy lub wyślij pocztą,
 6. Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w trakcie którego dokonana zostanie wizja lokalna, o czym zostaniesz poinformowany drogą pisemną,
 7. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu),
 8. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Urzędzie Miejskim w Bobolicach (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
 9. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.
Wymagane dokumenty: Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi  Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach-  dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: - posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
- nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • projekt planu:
  • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
  • przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane.
Opłaty:
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
 • Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.) - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P.2014.958 z dnia 29 października 2014 r.). Miejsce złożenia i odbioru: MIEJSCE ZŁOŻENIA: -  Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1,76-020 Bobolice, MIEJSCE ODBIORU: -  osobiście w Urzędzie Miejskim w Bobolicach – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego, -  za pośrednictwem poczty. Termin odpowiedzi:
 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
  Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.).
 5. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P.2014.958 z dnia 29 października 2014 r.)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)
Wymagane załączniki:
 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – dotyczy osób fizycznych, na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – Druk nr 1.
 2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – dotyczy przedsiębiorców – Druk nr 2.
Załączniki do pobrania:
 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – dotyczy osób fizycznych, na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – Druk nr 1.
 2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – dotyczy przedsiębiorców – Druk nr 2.
     

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dla osób fizycznych

133 KBPobierz na dysk

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dla osób fizycznych

14.0 KBPobierz

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dla przedsiębiorców

134 KBPobierz na dysk

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dla przedsiębiorców

14.5 KBPobierz