Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Zasady uzywania herbu i flagi Gminy Bobolice (Uchwała XX_209_2004)

Uchwała Nr XX/ 209 /04

Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 22 października 2004r.

w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Bobolice przez podmioty inne niż Gmina.

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Gminy Bobolice uchwalonego Uchwałą Nr VII/67/03 Rady

Miejskiej w Bobolicach z dnia 16 czerwca 2003r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r.

Nr 59, poz. 1056, zm . 2004r. Nr 27, poz. 491 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zgodę na użycie herbu i flagi Gminy Bobolice dla podmiotów innych niż Gmina w celach

promocyjnych, handlowych, reklamowych lub zdobniczych wydaje Burmistrz Bobolic.

§ 2. 1. Flaga Gminy Bobolice może być wywieszana z okazji:

1) świąt państwowych;

2) świąt gminnych;

3) uroczystości i spotkań o charakterze publicznym

na obiektach instytucji i jednostek samorządu terytorialnego; instytucji państwowych i

spółdzielczych , zakładów handlowych, usługowych i produkcyjnych oraz budynkach

mieszkalnych bez zgody Burmistrza Bobolic.

2. W inne dni niż wskazane w ust. 1 za zgodą Burmistrza Bobolic.

3. Flagę Gminy Bobolice wywiesza się z zachowaniem dla niej poszanowania.

§ 3. 1. Flagę Gminy Bobolice wywiesza się w następującym szyku::

1) dla ekspozycji polskiej flagi państwowej i flagi Gminy Bobolice na dwóch masztach lub

drzewcach - po lewej stronie polskiej flagi państwowej,

2)dla ekspozycji polskiej flagi państwowej, flagi innego państwa lub Unii Europejskiej i flagi

Gminy Bobolice na trzech masztach lub drzewcach - po prawej stronie środkowego masztu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.