Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Zasady nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Bobolic"

Uchwała Nr X / 101 / 2003

Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 06 października 2003 roku

 

 

 

w sprawie zasad nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL BOBOLIC”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) i § 8 Statutu Gminy Bobolice uchwalonego Uchwałą Nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w bobolicach w dniu 16 czerwca 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r., Nr 59, poz. 1056) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Rada Miejska może osobie szczególnie zasłużonej dla gminy nadać tytuł „Honorowy Obywatel Bobolic”.

2. Honorowe obywatelstwo Bobolic jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania 

    organów gminy.

§ 2.  1. Honorowe obywatelstwo może być nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom nie zamieszkałym na terenie gminy Bobolice.

 2. Honorowe obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.

 

§ 3. 1. Z wnioskiem o nadanie tytułu: „Honorowy Obywatel Bobolic” mogą występować:

a)         burmistrz,

b)        stałe komisje Rady,

c)         grupa co najmniej 4 radnych,

d)        organizacje społeczne działające na terenie gminy.

 

2. Wniosek pisemny o nadanie tytułu: „Honorowy Obywatel Bobolic” powinien zawierać:

a)      dane o kandydacie,

b)      określenie zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata.

 

3. Po zaopiniowaniu wniosku przez komisje rady, przewodnicząca Rady przedstawia na sesji stosowny projekt uchwały.

 

§ 4. 1. Osoba wyróżniona otrzymuje Akt Nadania tytułu: „honorowy Obywatel Bobolic”, zwany Aktem Nadania.

2. Wzór Aktu Nadania i wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Wręczenia Aktu Nadania dokonuje przewodniczący Rady Miejskiej.

 

 

 

 

 

§ 6. 1. Honorowemu Obywatelowi Bobolic przysługują następujące przywileje:

 

1)        używania tytułu: „Honorowy Obywatel Bobolic”,

 

2)        uczestniczenia – na prawach honorowego gościa – we wszystkich sesjach Rady oraz innych uroczystościach o charakterze gminnym,

 

3)        bezpłatnego wstępu na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez gminne jednostki organizacyjne,

 

4)        zwolnienia z oplat miejscowych.

 

§ 7. Ewidencję osób wyróżnionych tytułem: „Honorowy Obywatel Bobolic” prowadzi biuro Rady Miejskiej w „Księdze Honorowych Obywateli Bobolic”.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr X./101/2003

Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 6 października 2003 r.

 

WNIOSEK

O NADANIE TYTUŁU

„HONOROWY OBYWATEL BOBOLIC’’                                                                   

 

 

Dane kandydata do tytułu

 

1. NAZWISKO

2. IMIONA

3. Nr ewidencyjny

    PESEL

 

 4. Data urodzenia

6. Imię ojca

8. Obywatelstwo

 5. Miejscowość urodzenia

7. Imię i nazwisko rodowe matki

9. Miejsce zameldowania na pobyt stały

 

.........................................................      .............................................................................

              województwo                                              miasto – dzielnica – gmina

 

..........................................................................     .......................................................           ...............    .............

   kod pocztowy i miejscowość zameldowania                                   ulica                                                 nr domu        nr lokalu

 

10. Dokument tożsamości      ................................................

                                                          nazwa dokumentu

 

..............................       ..............................................................................................................................

     Seria  numer                      województwo               miasto – dzielnica – gmina wystawcy dokumentu

11. Miejsce pracy                                               Stanowisko                                         Miejscowość

12. Czy był/a karany/a sądownie? Jeżeli nie był/a karany/a – wpisać „nie karany/a”.

      Jeżeli był/a karany/a – podać, za co, kiedy i wymiar kary.

      Nie podawać informacji o skazaniach, które uległy zatarciu.

13. Dotychczasowe wyróżnienia, nagrody itp.

 

    ............................................................................................................................................................................................

    .........................................................................................................................................................................

    .........................................................................................................................................................................

    .........................................................................................................................................................................

    .........................................................................................................................................................................

14. Uzasadnienie wniosku

 

15. Ewentualne dodatkowe opinie

16. Dane wnioskodawcy

 

    ......................................................................................................................................................................

      imię i nazwisko lub nazwa

 

    .........................................................................................................................................................................................

      adres zamieszkania lub siedziba

 

    .........................................................................................................................................................................................

      osoba reprezentująca organ w przypadku zgłoszenia przez osobę prawną

 

 Wnoszę o nadanie Panu/Pani .................................................................................

  tytułu „Honorowy Obywatel Bobolic”.

 

 

...................................                                                       ...............................................

                   data                                                                                                   podpis wnioskodawcy lub osoby

                                                                                                                         reprezentującej organ wnioskodawcy

 

<v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: -6.05pt; Z-INDEX: 1; MARGIN-LEFT: 58.75pt; WIDTH: 372.3pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 123.5pt; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" type="#_x0000_t75" o:allowincell="f"><v:imagedata src="file:///C:\Documents%20and%20Settings\Zofia_B\Ustawienia%20lokalne\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png" o:title=""></v:imagedata><w:wrap type="topAndBottom"></w:wrap></v:shape>
    

<v:shapetype id=_x0000_t136 coordsize="21600,21600" o:spt="136" path="m@7,l@8,m@5,21600l@6,21600e" adj="10800"><v:formulas><v:f eqn="sum #0 0 10800"></v:f><v:f eqn="prod #0 2 1"></v:f><v:f eqn="sum 21600 0 @1"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @2"></v:f><v:f eqn="sum 21600 0 @3"></v:f><v:f eqn="if @0 @3 0"></v:f><v:f eqn="if @0 21600 @1"></v:f><v:f eqn="if @0 0 @2"></v:f><v:f eqn="if @0 @4 21600"></v:f><v:f eqn="mid @5 @6"></v:f><v:f eqn="mid @8 @5"></v:f><v:f eqn="mid @7 @8"></v:f><v:f eqn="mid @6 @7"></v:f><v:f eqn="sum @6 0 @5"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="custom" textpathok="t" o:connectlocs="@9,0;@10,10800;@11,21600;@12,10800" o:connectangles="270,180,90,0"></v:path><v:textpath on="t" fitshape="t"></v:textpath><v:handles><v:h position="#0,bottomRight" xrange="6629,14971"></v:h></v:handles></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1027 style="MARGIN-TOP: 9pt; Z-INDEX: 2; MARGIN-LEFT: 80.35pt; WIDTH: 309.6pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 108pt; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" stroked="f" type="#_x0000_t136" o:allowincell="f" fillcolor="#930"><v:shadow on="t" color="silver" offset="3pt"></v:shadow><v:textpath style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; v-text-kern: t" trim="t" fitpath="t" string="Akt nadania&#13;&#10; tytułu &#13;&#10;Honorowego Obywatela Bobolic&#13;&#10;"></v:textpath></v:shape> 

 

 

 

 

 

 

 


Rada Miejska w Bobolicach nadaje

 

Panu / Pani    .............................................................

                                          

                                           tytuł

 

                    Honorowego Obywatela Bobolic

 

w uznaniu za ............

 

 

               W imieniu społeczności Miasta i Gminy Bobolice

 

 

 

 

Bobolice ......................                                                        ...................................

                     (data)                                                         (podpis Przewodniczącego Rady Miejskiej)