Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Zmiana uchwały o nadawaniu tytułu "Honorowy Obywatel Bobolic"

    Uchwała Nr XXXIII/352 /05

       Rady Miejskiej w Bobolicach

                                        z dnia  25 listopada 2005 r.

 

 

zmieniająca uchwałę  dotyczącą zasad nadawania tytułu „HONOROWY  OBYWATEL  BOBOLIC”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. W § 7 Uchwały Nr X /101 /03 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia

06 października 2003 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Bobolic” dotychczasowa treść oznaczona się ust.1 i   dodaje się ust.2 w brzmieniu „ Uchwałę o nadaniu tytułu przesyła się do rady gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby uhonorowanej”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.