Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Zasady nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Bobolice" (uchwała XVII_170_2004)

Uchwała Nr XVII/ 170 / 04

Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 18 czerwca 2004r.

w sprawie zasad nadawania tytułu oraz aktu nadania tytułu :”Zasłużony dla Gminy Bobolice”.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny ( Dz

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i § 8 ust. 1 Statutu Gminy Bobolice w

brzmieniu określonym Uchwałą Nr XV/159/2004 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca

2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobolice ( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego

Nr 27 z dnia 22.04.2004r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska może nadać tytuł:” Zasłużony dla Gminy Bobolice”, zwany dalej „Tytułem”.

§2. Tytuł nadawany jest za szczególne zasługi osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które:

1. mieszkają, działają lub funkcjonują na terenie gminy Bobolice,

2. wniosły szczególny wkład w rozwój różnych dziedzin życia: społecznego, kulturalnego,

sportowego, oświatowego, gospodarczego, ochrony zdrowia.

§3. 1. Tytuł nadaje Rada Miejska.

2. Z wnioskiem o nadanie Tytułu mogą wystąpić:

a) przewodnicząca Rady Miejskiej,

b) komisje Rady Miejskiej,

c) burmistrz Bobolic,

d) mające siedzibę w mieście i gminie Bobolice statutowe władze organizacji

społecznych, politycznych, zawodowych i stowarzyszeń.

3. Wniosek o nadanie Tytułu powinien zawierać:

1. W przypadku osób fizycznych:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia i ewentualną datę i miejsce śmierci kandydata,

c) miejsce zamieszkania,

d) przebieg pracy zawodowej,

e) przynależność do organizacji i pełnione w nich funkcje,

f) szczegółowe uzasadnienie nadania Tytułu,

g) oznaczenie wnioskodawcy tj. pieczęć ( w przypadku instytucji) i podpis.

2.W przypadku pozostałych podmiotów:

a) nazwa podmiotu oraz adres jej siedziby,

b) krótka charakterystyka podmiotu,

c) szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem zasług na rzecz gminy Bobolice,

d) oznaczenie wnioskodawcy tj. pieczęć (w przypadku instytucji ) i podpis,

§4. 1. Dokumentem stwierdzającym nadanie Tytułu jest Akt Nadania Tytułu .

2.Wzór Aktu Nadania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§5. Akt Nadania wręcza przewodnicząca Rady Miejskiej .

§6. Nazwisko osoby lub nazwę jednostki organizacyjnej, której nadano Tytuł wpisuje się do

rejestru prowadzonego przez biuro Rady Miejskiej.

§7. Tytuł może być nadawany danemu podmiotowi jeden raz.

§8. W przypadku istotnych naruszeń zasad współżycia społecznego, przewodnicząca Rady po

zasięgnięciu opinii przewodniczących stałych komisji Rady i burmistrza występuje z

wnioskiem do Rady Miejskiej o cofnięcie nadanego Tytułu.

§9. W razie zgubienia lub zniszczenia Aktu Nadania, wydaje się wtórny egzemplarz i fakt ten

odnotowuje w rejestrze.

§10. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bobolic.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.