Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Burmistrz

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, prowadzenie bieżących spraw Gminy, podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników, koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy, zwoływanie narad kierowników jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań, rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań, udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy, upoważnianie  Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza,, Sekretarza i Skarbnika , kierowników podległych jednostek organizacyjnych , pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza , ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych, wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Dziadul, tel. +94 34 58 405, fax. +94 34 58 420,
e-mail: sekretarz@bobolice.pl