Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTEPWANIA NA ZADANIE PN "DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZOGAŚNICZEGO Z NAPEDEM 4X4 Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP BOBOLICE"

Bobolice, dnia 01.09.2009 r.
Zn. spr. 1/2009
                                                                                                                               
                                                                                    P O W I A D O M I E N I E
o wyniku postępowania
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniu wyboru oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonegona wykonanie zadania pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dla OSP Bobolice”. informujemy, iż została wybrana oferta firmy:
PUH MOTO TRUCK LESZEK CHMIEL
UL. Ściegiennego 270
25-116 Kielce
za cenę netto: 620.000,00 zł
za ceną brutto: 663.400,00 zł
UZASADNIENIE: Jedna oferta. Nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, spełniająca wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
Umowa na realizacje przedmiotu zamówienia podpisana zostanie z wybranym oferentem po upływie terminów przewidzianych w art. 94 pk1 i pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.)
W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres oferenta:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Nie dotyczy
Zamawiający wykluczył z postępowania:
Lp.:
Nazwa i adres oferenta:
Uzasadnienie wykluczenia oferenta:
Nie dotyczy
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
 
Prezes Zarządu
Mierosławski Zygmunt