Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek gruntu nr 79, 80/1 oraz 80/2 położonych w miejscowości Chmielno, gmina Bobolice

BURMISTRZ BOBOLIC
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: dz. nr 79 o powierzchni 0,0200 ha, dz. nr 80/1 o powierzchni 0,1500 ha oraz dz. 80/2 o powierzchni 0,0700 ha, łącznie wszystkie działki o powierzchni całkowitej 0,2400 ha położonych w miejscowości Chmielno, gmina Bobolice,stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Bobolice.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 700,00 zł brutto miesięcznie (słownie: siedemset złotych 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2009 r. o godz. 11 w Urzędzie Miejskim w Bobolicach w pokoju nr 25.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50% ceny wywoławczej, tj. 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz okazanie komisji przetargowej:
-         dowodu wpłaty wadium,
-         w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
-         w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Umowę dzierżawy zawiera się na okres 10 lat - wysokość czynszu aktualizowana będzie w okresach nie krótszych niż rok, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.  Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 3 września 2009 r. włącznie przelewem bankowym środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bobolicach BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY DARŁOWO Oddział Bobolice Nr 49 8566 1013 0200 2020 2001 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bobolicach.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w terminie określonym w ogłoszeniu.
Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, na pisemny wniosek uczestnika przetargu. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
1.     Działki położone w miejscowości Chmielno, przeznaczone są na prowadzenie działalności rolniczej.
2.     Działka nr 80/2 o powierzchni 0,0700 ha zabudowana jest częściowo budynkiem przemysłowym, który wchodzi w skład przedmiotowego przetargu i dalszej dzierżawy.
3.     Szczegółowe warunki dotyczące oddania w dzierżawę ww. nieruchomości zostaną określone w umowie dzierżawy.
Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 17 oraz telefonicznie pod numerem 094-34-58-423.