Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O WYNIKU II PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN "DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW SIECI KOMPUTEROWEJ NA POTRZEBY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W BOBOLICACH"

Urząd Miejski w Bobolicach
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice
tel. (094) 34 58 401      
fax (094) 34 58 420

e-mail:gmina@bobolice.pl                         
www.bobolice.pl
 
                       
Bobolice 29.07.2009r.
 
Nr sprawy: INŚ.342/        /2009
 
Notatka służbowa
z dnia 29.07.2009 r.
 
 
z otwarcia ofert  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie II przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa i montaż elementów sieci komputerowej na potrzeby
Gimnazjum Publicznego w Bobolicach”.
 
 
 
W dniu 29.07.2009r. komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 12/KU/09 Burmistrza Bobolic z 27 maja 2009r.
przystąpiła do otwarcia ofert, w składzie:
1. Krystyna Dobrzńska          – Przewodniczący Komisji
2. Paulina Brzyska                  – Członek Komisji
Do dnia 29.07.2009r. do godz. 1100 nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym unieważnia się postępowanie przetargowe ze względu na brak ofert na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 1
 
 
 
 
Zastępca Burmistrza
 
Mieczysława Brzoza