Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY -II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ ELEMENTÓE SIECI KOMPUTEROWEJ NA POTRZEBY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W BOBOLICACH

Bobolice: Dostawa i montaż elementów sieci komputerowej na potrzeby Gimnazjum Publicznego w Bobolicach.
Numer ogłoszenia: 246614 - 2009; data zamieszczenia: 21.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Bobolicach , ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 34 58 401, faks 094 34 58 420.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobolice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż elementów sieci komputerowej na potrzeby Gimnazjum Publicznego w Bobolicach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczenia, rozładowania, wniesienia, montażu i uruchomienia Zamawiającemu elementów sieci komputerowej zgodnie z asortymentem i ilościami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ - Rozdział B..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.10.00-9, 32.42.50.00-8, 72.26.50.00-0, 30.23.00.00-0, 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.21.10-8, 48.77.10.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie przewidzianej ustawą pzp - art. 45 ust. 6.
2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BBS w Darłowie Oddział w Bobolicach nr: 49856610130200202020010003 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Potwierdzeniem wadium wniesionego w pieniądzu będzie kopia przelewu załączona do oferty.
5.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 ustawy pzp, tj. zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych a art. 46 ust. 5 ustawy. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art.46 ust. 5 ustawy każdego z tych Wykonawców.
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynności wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.07.2009 r. do godziny 11 : 00.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadani takich uprawnień;
  • 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
  • 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ocena spełniania wcześniej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca powyższe warunki spełnił.
4. Nie spełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający, w związku z obecnie trwającymi robotami wykończeniowymi w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach, przewiduje możliwość zmiany (przesunięcia) terminu rozpoczęcia i zakończenia dostawy przedmiotu umowy, lecz niezbędny czas od rozpoczęcia dostawy przedmiotu umowy do jego zakończenia nie będzie krótszy niż 7 dni roboczych. Powyższe zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Zmiana (przesunięcie) terminu rozpoczęcia, zakończenia dostawy przedmiotu umowy może nastąpić na podstawie oświadczenia woli złożonego przez Zamawiającego, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nie może powodować jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wobec Zamawiającego.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców musi przedłożyć wraz z wypełnionym formularzem ofertowym następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się minimum dwie dostawy elementów i wyposażenia sieci komputerowych o wartości co najmniej 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
7. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 Pzp i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp.
8. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości na zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
9. Parafowany wzór umowy.
10. Dowód wniesienia wadium.
11. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, iż całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom..
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bobolice.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1 76-020 Bobolice.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1            76-020 Bobolice pokój nr 12 - sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający stara się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych, obecnie wniosek Zamawiającego jest w trakcie oceny formalnej.
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY Z DN 22.07.2009 R.

55 KBPobierz

SIWZ.PDF

487 KBPobierz

SIWZ

487 KBPobierz