Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O WYNIKU II PRZETARGU PN. "DOSTAWA SAMOCHODU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH"

<v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path></v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" o:allowoverlap="f" alt="" type="#_x0000_t75" style="margin-top: -18pt; z-index: 1; left: 0px; margin-left: 0px; width: 83.3pt; position: absolute; height: 99pt; text-align: left; mso-wrap-distance-left: 3.75pt; mso-wrap-distance-top: 3.75pt; mso-wrap-distance-right: 3.75pt; mso-wrap-distance-bottom: 3.75pt; mso-position-vertical-relative: line"><v:imagedata o:title="1480" src="file:///C:\Users\Paulina\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png"></v:imagedata><w:wrap type="square"></w:wrap></v:shape>Urząd Miejski w Bobolicach

ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice
tel. (094) 34 58 401      
fax (094) 34 58 420

e-mail:gmina@bobolice.pl
www.bobolice.pl

 

<v:line id="_x0000_s1027" strokeweight="3pt" to="486pt,1.45pt" from="0,1.45pt" style="z-index: 2; position: absolute; mso-position-horizontal: center"><v:stroke linestyle="thinThin"></v:stroke></v:line>                       

Bobolice 19.06.2009r.

 

Nr sprawy: INŚ.342/ 280/2009

 

Notatka  służbowa

z dnia  19.06.2009 r.

 

 

z otwarcia ofert  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie II przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa samochodu dla Straży Miejskiej w Bobolicach”.

 

 

 

W dniu 19.06.2009r. komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 12/KU/09 Burmistrza Bobolic z 27 maja 2009r.

przystąpiła do otwarcia ofert, w składzie:

1. Krystyna Dobrzńska          – Przewodniczący Komisji

2. Grażyna Wiater – Ubysz   – Członek Komisji

3. Paulina Brzyska                  – Członek Komisji

Do dnia 19.06.2009r. do godz. 1100 nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym unieważnia się postępowanie przetargowe ze względu na brak ofert na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Bobolic

 

     Sylwester Sobański