Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Przetarg nirograniczony na Świadczenie usług w zakresie dowozów i odwozów uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola samorządowego z terenu gminy Bobolice

Bobolice: Świadczenie usług w zakresie dowozów i odwozów uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola samorządowego z terenu gminy Bobolice
Numer ogłoszenia: 229326 - 2009; data zamieszczenia: 08.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Bobolicach , ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 34 58 401, faks 094 34 58 420.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobolice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dowozów i odwozów uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola samorządowego z terenu gminy Bobolice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.Dowozy i odwozy uczniów do i ze szkół i przedszkola na terenie gminy Bobolice (według wykazu placówek oświatowych - adresów zawartych w ROZDZIALE B pkt. III). II.Wykonawca musi prowadzić na poniższych trasach przewozy otwarte i regularne (bilety - bilety miesięczne) oraz zamknięte. III.Wykaz placówek oświatowych objętych przedmiotem zamówienia: 1.Zespół Szkół Publicznych w Bobolicach, w skład którego wchodzi: a)Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach ul. Szkolna 1, ul. Pocztowa, ul. Głowackiego - obejmuje dowozy i odwozy uczniów do (z) miejscowości - Boboliczki, Bolechowice, Buszynko II, Chlebowo, Chmielno, Chociwle, Drzewiany, Głodowa, Janowiec, Kłanino, Łozice, Nowe Łozice, Nowosiółki, Opatówek, Pomorzany, Porost, Przydargiń, Radwanki, Spokojne, Stare Łozice, Ujazd; b)Gimnazjum Publiczne w Bobolicach ul. Szkolna, ul. Głowackiego 7 - obejmuje dowozy i odwozy uczniów do (z) miejscowości - Błotko, Boboliczki, Bolechowice, Buszynko, Chlebowo, Chmielno, Chociwle, Cybulino, Drzewiany, Głodowa, Gozd, Górawino, Grzybniczka, Jadwiżyn, Janowiec, Jatynia, Kępiste, Kłanino, Kurowo, Łozice Cegielnia, Nowe Łozice, Nowosiółki, Opatówek, Ostrówek, Piaszczyte, Pomorzany, Porost, Przydargiń, Radwanki, Stare Borne, Stare Łozice, Trzebień, Ubiedrze, Ujazd, Wilczogóra; 2.Zespół Szkół Publicznych w Dargini, w skład którego wchodzi: a)Szkoła Podstawowa w Dargini, Dargiń 47 - obejmuje dowozy i odwozy uczniów do (z) miejscowości - Bożniewice, Darżewo, Dobrociechy, Glinka, Jatynia, Krępa, Różany, Świelino, Wilczogóra, Wojęcino, Zieleniewo; b) Gimnazjum Publiczne w Dargini, Dargiń 47 - obejmuje dowozy i odwozy uczniów do (z) miejscowości - Bożniewice, Dobrociechy, Jatynia, Krępa, Różany, Świelino, Wilczogóra, Wojęcino, Zieleniewo; 3.Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłaninie - obejmuje dowozy i odwozy uczniów do (z) miejscowości - Ubiedrze, Grotniki, Milczany, Jadwiżyn, Kępiste, Przydargiń, Darżewo; 4.Szkoła Podstawowa w Kurowie - obejmuje dowozy i odwozy uczniów do (z) miejscowości - Boboliczki, Gozd, Lubowo; 5.Szkoła Podstawowa w Drzewianach, Drzewiany 76 - obejmuje dowozy i odwozy uczniów do (z) miejscowości Górawino, Trzebień; 6.Przedszkole Samorządowe w Bobolicach, ul. Pionierów 7, ul. Pocztowa - obejmuje miejscowości - Błotko, Chlebowo, Głodowa, Janowiec, Łozice, Nowe Łozice, Nowosiółki, Porost, Przydargiń, Radwanki, Ujazd. 7.Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny - Wychowawczy, Kowaliki 21, 78-220 Tychowo - obejmuje dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych do (z) miejscowości należących do obwodu ZSP w Darginii. Trasa liczy około 100 km dziennie, ilość osób niepełnosprawnych do 5..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 12.300,00 (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych) w formie przewidzianej ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6. 2.Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BBS w Darłowie Oddział w Bobolicach nr: 49856610130200202020010003 3.Wniesienie Wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5.Potwierdzeniem wadium wniesionego w pieniądzu będzie kopia przelewu załączona do oferty. 6.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on o bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych a art. 46 ust. 5 ustawy. W przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art.46 ust. 5 ustawy każdego z tych Wykonawców. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynności wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.07.2009 r. do godziny 11 : 00.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełnić jednocześnie następujące warunki: a)Wykazać się wykonanymi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanymi, co najmniej 2 (dwoma) usługami (umowami) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (referencje od zamawiających złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę, z których jednoznacznie wynika, że usługa, za którą był odpowiedzialny Wykonawca została wykonana o dobrej jakości, terminowo, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania). Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością uważa się przewozy osób w okresie rocznym o wartości minimum 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). b)Przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniać na własny koszt, na podstawie umowy o pracę, pracowników z terenu gminy Bobolice w ilości co najmniej 9 osób w tym w charakterze kierowców (4 osoby) i opiekunek (5 osób). c)Wykonawca musi posiadać ważną na dzień składania ofert (opłaconą) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, suma ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno i minimum 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) na wszystkie zdarzenia. d)Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia - zezwolenia, licencje, certyfikaty kompetencji zawodowych do wykonywania (na terenie Polski) transportu drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo ruchu drogowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). e)Wykonawca musi być podmiotem posiadającym uprawnienia (umowę z samorządem województwa na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów) do wykonywania krajowych autobusowych przewozów pasażerskich na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440). f)Wykonawca musi dysponować lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wymagane uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. W przypadku wskazania przez Wykonawcę osób, którymi będzie Wykonawca dysponował Wykonawca przedłoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. Osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy muszą posiadać uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). g)Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd zgodnie z opracowanym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących z dopuszczeniem 10% miejsc stojących w trakcie przejazdu. Wykonawca musi dysponować minimum 5 (pięcioma) autobusami o ilości miejsc pasażerskich min. 49 wyprodukowanymi po 1997 roku oraz 2 (dwoma) mikrobusami o ilości miejsc pasażerskich min. 17 wyprodukowanymi po 1999 roku wyposażonymi w min. 3 miejsca siedzące wraz z pasami bezpieczeństwa. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że każdy z osobna spełnia warunek 2 ust. c). Wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunek 2 ust. a),b). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w punktach 1 ust. a),b),c), d); 2 ust. a), b), c), d), e), f), g), w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z wnioskiem oświadczeń i dokumentów według formuły - spełnia/nie spełnia (bez znaczenia punktowego). Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy załączony do niniejszej SIWZ - załącznik nr 1. 2.Dowód wpłacenia wadium - załącznik nr 2. 3.Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pzp - załącznik nr 3 (druk do wypełnienia). 4.Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pzp - załącznik nr 4 (druk do wypełnienia). 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu - załącznik nr 5 (druk do wypełnienia). 6.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6. 7.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 7. 8.Aktualna informacja z Krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 8. 9.Aktualna informacja z Krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 9. 10.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 2 (dwóch) usług (umów) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (referencje od zamawiających złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę, z których jednoznacznie wynika, że usługa, za którą był odpowiedzialny Wykonawca została wykonana o dobrej jakości, terminowo, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania). Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością uważa się przewozy osób w okresie rocznym o wartości minimum 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) - załącznik nr 10 (druk do wypełnienia). 11.Wykaz niezbędnych do wykonania środków transportu, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd zgodnie z opracowanym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących z dopuszczeniem 10% miejsc stojących w trakcie przejazdu. Wykonawca musi dysponować minimum 5 (pięcioma) autobusami o ilości miejsc pasażerskich min. 49 wyprodukowanymi po 1997 roku oraz 2 (dwoma) mikrobusami o ilości miejsc pasażerskich min. 17 wyprodukowanymi po 1999 roku wyposażonymi w min. 3 miejsca siedzące wraz z pasami bezpieczeństwa. Do oferty należy dołączyć dokumenty stwierdzające sprawność techniczną taboru wyznaczonego do przewozu, tj. kopia dowodu rejestracyjnego, aktualne badania stanu technicznego (w przypadku jego braku w dowodzie rejestracyjnym), ubezpieczenia OC i NW, dokumenty potwierdzające tytuł prawny Wykonawcy do dysponowania pojazdami (jeżeli nie wynika to wprost z załączonych dokumentów rejestracyjnych) oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał pojazdy, którymi będzie dysponował - załącznik nr 11 (druk do wypełnienia). 12.Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - uprawnione osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia; posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,wymagane uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. W przypadku wskazania przez Wykonawcę osób, którymi będzie Wykonawca dysponował Wykonawca przedłoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. Osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy muszą posiadać uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) - załącznik nr 13 (druk do wypełnienia). 13.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej (pkt.13) Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - załącznik 14. 14.Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania wniosku a następnie oferty - załącznik nr 15. 15.Dokumenty (polisa, a w przypadku jej braku inny dokument) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca musi posiadać ważną na dzień składania ofert (opłaconą) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, suma ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno i minimum 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) na wszystkie zdarzenia - załącznik nr 16. 16.Wykaz posiadanych uprawnień - zezwoleń, licencji, certyfikatów kompetencji zawodowych do wykonywania (na terenie Polski) transportu drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) oraz dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia (umowę z samorządem województwa na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów) do wykonywania krajowych autobusowych przewozów pasażerskich na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440) - załącznik nr 17. 17.Parafowany wzór umowy - załącznik nr 18. 18.Parafowany wzór umowy dzierżawy - załącznik nr 19. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zażąda umowy regulującej ich współpracę. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum). Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: a)do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; b)spełniać warunki określone w pkt. VI niniejszej SIWZ; c)do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia; d)do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. nr 47 poz. 211) rozumie się nieujawnianie do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenia Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte oddzielne od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w szczególności nie może zastrzegać informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bobolice@pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1 76 - 020 pokój nr 8.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1 76 - 020 Bobolice sekretariat pokój nr 12.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 

SIWZ

508 KBPobierz