Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Porost, gmina Bobolice

BURMISTRZ BOBOLIC
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: dz. nr 318/22 o powierzchni 1,0436 ha i dz. nr 318/81 o powierzchni 0,2659 ha, łącznie obie działki o powierzchni całkowitej 1,3095 ha położonych w miejscowości Porost, gmina Bobolice, stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Bobolice.
I przetarg przeprowadzony został 15 października 2008 r.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 2.000,00 zł rocznie (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2009 r. o godz. 11 w Urzędzie Miejskim w Bobolicach w pokoju nr 5.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) oraz okazanie komisji przetargowej:
  • ? dowodu wpłaty wadium,
  • ? w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • ?w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Umowę dzierżawy zawiera się na okres 5 lat - wysokość czynszu aktualizowana będzie w okresach nie krótszych niż rok, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 24 marca 2009 r. włącznie przelewem bankowym środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bobolicach BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY DARŁOWO Oddział Bobolice Nr 49 8566 1013 0200 2020 2001 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bobolicach.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w terminie określonym w ogłoszeniu.
Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe:
1. Działki położone są nad Jeziorem Chlewo Wielkie w Poroście z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
2. Teren jest ogrodzony i oświetlony.
3. W skład budynków znajdujących się na przedmiotowym terenie wchodzą m.in.: budynek łazienki zbiornik bezodpływowy, magazynek drewniany, budynek kuchni, budynek magazynu żywności.
4. Ponadto na działkach znajdują się: karuzela drewniana, zjeżdżalnia drewniana, metalowy maszt, 2 bramki metalowe do piłki nożnej, 2 bramki metalowe do piłki siatkowej, kosz z tablicą na słupku metalowym do piłki koszykowej.

Gmina Bobolice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, pokój nr 17 oraz telefonicznie pod numerem 094-34-58-423.