Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Ogłoszenie o przetargu na dostawę miału węglowego

                                                                     Bobolice , dnia 05.11.2008 r
 
 
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 
 
         Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach ogłasza przetarg nieograniczony na :
 
Dostawę miału węglowego w ilości łącznej 500 ton na sezon grzewczy 2008/2009rok.
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami oraz spełniają wymagania określone w SIWZ.
Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego ZUKiO Bobolice telefon/fax 094 3187409 telefon        094 3480390
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bobolicach
www.bobolice.pl w dziale Biuletyn Informacji Publicznej
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Władysław Wierzbowiecki –
Kierownik działu komunalnego.
 
Oferty należy składać w sekretariacie ZUKiO w Bobolicach do dnia 24.11.2008 roku do godz. 1000.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.11.2008 roku o godz. 1030
 
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
-         ZUKiO Bobolice ul. Reymonta 3
-         Urzędu Miejskiego Bobolice ul. Ratuszowa 1
     -    Ogłoszono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Bobolicach
-         Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
 
 

Załacznik nr2 przetarg miał2008

24 KBPobierz

Wykaz

23 KBPobierz

Umowa sprzedaży

58 KBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków

63 KBPobierz

Oświadczenie przetarg miał 2008

22 KBPobierz

oświadczenie nrt 2 miał 2008

21 KBPobierz

Oświadczenie miał2008

23 KBPobierz

Formularz ofertowy miał2008

33 KBPobierz