Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU OGRANICZONYM

 

 

INŚ.GWU. 3420. 187-2/08                                                                                                             Bobolice,2008-07-02

 

                                                                                             

                                                                                                                      Wg rozdzielnika

 

 

Dot.: Zamówienia publicznego – Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji w Bobolicach w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU OGRANICZONYM

 

W odpowiedzi na Państwa wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, zgodnie z art.51 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający – Gmina Bobolice zaprasza Państwa do złożenia oferty w przetargu ograniczonym na:

 

Budowę infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji w Bobolicach

w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający opublikował na stronach Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2008r. pod numerem 122426-2008, stronie internetowej Gminy Bobolice, tablicach ogłoszeń oraz w BIP-ie.

Zgodnie z informacją przekazaną w sekcji IV pkt.1.2 ogłoszenia o zamówieniu o liczbie Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, Zamawiający zaprasza 7 Wykonawców, którzy zostali ocenieni jako najlepiej spełniający warunki udziału w postępowaniu. Ocena została dokonana zgodnie z warunkami określonymi w sekcji III ogłoszenia o zamówieniu.

 

      Jednocześnie Zamawiający przekazuje za zaliczeniem pocztowym lub do odbioru osobiście w siedzibie Zamawiającego w wysokości 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie której należy sporządzić ofertę.

 

Termin składania ofert upływa:                                                      17.07.2008r. o godzinie 1100.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego:                            Urząd Miejski w Bobolicach

                                                                                                    ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice

                                                                                                    (sekretariat, pokój nr 12, I pietro)

Termin jawnego otwarcia ofert:                                                     17.07.2008r. o godzinie 1115.

Miejsce jawnego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego:               Urząd Miejski w Bobolicach

                                                                                                    ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice

                                                                                                    (sala nr 25)

 

Środki ochrony prawnej: art.180 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 

 

                                                                                               BURMISTRZ   BOBOLIC  

                                                                                             

SYLWESTER   SOBAŃSKI

 

 

 

Załączniki:

1.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z otrzymaną oceną spełnienia tych warunków (zestawienie tabelaryczne) – ZAŁĄCZNIK NR 1.

 

 

 

 

Do wiadomości:

1.wg rozdzielnikaZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT.pdf

28 KBPobierz na dysk