Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

FORMULARZ ZP-400

Zamieszczenie obowiązkowe, zamówienie publiczne

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Urząd Miejski w Bobolicach

Adres pocztowy:

ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, województwo zachodniopomorskie

Telefon: (094) 345 84 01, Fax: (094) 345 84 20

Adres strony Zamawiającego: www.bobolice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

II.1.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie publiczne realizowane jest w ramach ogólnopolskiego projektu budowy infrastruktury sportowej „ORLIK 2012”.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
 • SIWZ,
 • założenia do wykonania przedsięwzięcia oraz wytyczne do sporządzenia projektów zgodnie z dokumentacją projektową Ministerstwa Sportu i Turystyki, strona dostępu do informacji na temat projektu – kontakt do Ministerstwa Sportu i Turystyki – email: poczta@orlik2012.pl, Tel.(022) 244 32 35, 244 32 36.
 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest:

a)      wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej – projektu architektoniczno - budowlanego i wykonawczego we wszystkich wymaganych branżach (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i innych niezbędnych do prawidłowego wykonania wszystkich zamierzonych robót budowlanych wraz z wyposażeniem sportowym)  – adaptacja rozwiązania projektu typowego „ORLIK 2012” do pozwolenia na budowę nr AB-VI-7351-14-048-07 (043/14/2007) z dnia 15.10.2007r. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego zamiennego pozwolenia na budowę, przeprowadzenie wszelkich innych formalności związanych z rozpoczęciem robót oraz ich prawidłowym wykonaniem;

b)      opracowanie dokumentacji kosztorysowej – przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, zbiorczych zestawień kosztów, harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz z wykonaniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

c)      zapewnienie nadzoru autorskiego w ramach pełnej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z postanowieniami art.20 ust.1 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego;

d)      wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych w zakresie budowy m.in.:

·      boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z drenażem odwadniającym, wyposażeniem w sprzęt sportowy i oliniowaniem, o wymiarach 30,00 m x 62,00 m, o powierzchni całkowitej 1860,00 m2, pole gry 28,00 m x 57,00 m;

·      boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem odwadniającym, wyposażeniem w sprzęt sportowy i oliniowaniem, o wymiarach 20,00 m x 40,00 m, o powierzchni 800,00 m2, pole gry 18,00 m x 38,00 m;

·      ogrodzenia boisk;

·      oświetlenia zewnętrznego boisk i terenu przyległego;

·      budynku zaplecza sanitarno - szatniowego zaprojektowanego na bazie modułowych elementów prefabrykowanych, powierzchnia zabudowy ok.90,00 m2, kubatura ok. 240,00 m3;

·      infrastruktury towarzyszącej – drogi, parkingi, place;

e)      dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z wymogami prawa budowlanego i geodezji inwentaryzacji powykonawczej;

f)       uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całego zadania;

g)      rozliczenie zamówienia publicznego w ramach pozyskanych środków zewnętrznych – dofinansowania.

 1. Projekty budowlane i wykonawcze należy sporządzić w formie papierowej w 5 (pięciu) egzemplarzach natomiast kosztorysy w 2 (dwóch) egzemplarzach. Wszystkie opracowania wskazane w punkcie 2 podpunkt a) i b) mają zostać również dostarczone Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych na płytach CD w formie doc, pdf, xls, zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiających przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną oraz w formie papierowej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokładniejszych rysunków, szkiców do projektu koncepcyjnego, dotyczących poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia lub detali szczegółów w przyjętych przez Wykonawcę rozwiązaniach projektowych.
 3. Zamawiający w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania projektu koncepcyjnego (zamiennego) powiadomi Wykonawcę o akceptacji przyjętych rozwiązań lub przekaże Wykonawcy uwagi w celu zmiany lub uzupełnienia. W ciągu 7 (siedmiu) dni od dostarczenia Wykonawcy uwag Zamawiającego, Wykonawca protokólarnie przekaże Zamawiającemu projekt koncepcyjny uwzględniający zgłoszone uwagi Zamawiającego. Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt koncepcyjny będzie stanowił podstawę do wykonania docelowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wykonawstwa.
 4. Zamawiający wymaga wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
 5. Grupa projektowa ma obowiązek na roboczo uzgadniać rozwiązania projektowe z Zamawiającym, m.in. projekt zagospodarowania działek pod przedsięwzięcie.
 6. Kosztorysy ofertowe, przedmiary robót oraz zestawienia zbiorcze kosztów przedsięwzięcia należy sporządzić w układzie branżowym jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Zestawienia zbiorcze kosztów należy wykonać na podstawie poszczególnych opracowań.
 7. W ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany do:

·      pozyskania wszystkich dodatkowych koniecznych materiałów wyjściowych do projektowania na własny koszt i we własnym zakresie;

·      wydania oświadczenia o kompletności dokumentacji;

·      dokonania uzgodnień międzybranżowych;

·      załatwienia wszelkich formalności i wymaganych przepisami prawa uzgodnień niezbędnych do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę wraz z adaptacją i akceptacją projektu typowego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;

·      zakupu i wbudowania wszystkich materiałów i urządzeń u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość; materiały należy zakupić i wbudować w I gatunku; materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać wymogom obiektów szkolnych (sportowych); materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami;

·      przedkładania Zamawiającemu informacji ze stanu realizacji zamówienia oraz organizowania narad koordynacyjnych ze stanu realizacji zamówienia celem oceny postępu prac i dokonania uzgodnień niezbędnych dla sprawnego i terminowego przebiegu procesu realizacji zamówienia;

·      prawidłowej i terminowej realizacji robót budowlanych wraz z wyposażeniem boisk w sprzęt sportowy (sprzęt ruchomy i stały).

 1. Zamawiający posiada:
 • aktualną mapę do celów projektowych w niezbędnym zakresie,
 • warunki zasilania w media,
 • badania geologiczne terenu,
 • prawomocną decyzję Nr 44/06 z dnia 04.10.2006 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane (działki Nr 250,246,247/2).
 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót w toku realizacji lub ich przerwanie bez żadnych roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na wykonanie robót uzupełniających do wysokości stanowiącej nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego, zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

                                                           Słownik główny

Główny przedmiot                              45.21.22.21-1

Dodatkowe przedmioty                                  74.22.20.00-1, 74.23.15.40-4                                   

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 30 listopada 2008r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

Informacja na temat wadium:

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców zaproszonych do składania ofert wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

I.                    Warunki ogólne jakie muszą spełnić Wykonawcy:

1)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 pzp.

3)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 pzp.

II.                 Warunki szczegółowe:

1)      doświadczenie zawodowe – Wykonawcy wykażą się co najmniej 3 (trzema) zadaniami inwestycyjnymi (umowami) wykonanymi w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (tj. referencje od inwestorów złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę, z których jednoznacznie wynika, że roboty, za które był odpowiedzialny Wykonawca zostały wykonane o dobrej jakości i terminowo wraz z informacją o wartości robót, za które był odpowiedzialny Wykonawca). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę robót, dla których Wykonawca nie przedstawi referencji Zleceniodawców, wskazujących rodzaj i zakres oraz potwierdzających jakość, terminowość i wartość wykonanych robót. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością uważa się roboty budowlane obejmujące budowę zewnętrznych boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej zrealizowane przez Wykonawcę w minimum 50 % jako główny Wykonawca o wartości robót realizowanych bezpośrednio przez Wykonawcę nie mniej niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zamawiający dokona sprawdzenia tego warunku na podstawie przedłożonego wykazu zamówień wykonanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty, za które był odpowiedzialny Wykonawca zostały wykonane o dobrej jakości, terminowo i odpowiedniej wartości robót. Za każde zadanie spełniające warunek Wykonawca otrzyma 1 (jeden) punkt. Do dalszego postępowania zostanie zaproszonych 7 (siedmiu) Wykonawców, którzy otrzymają największą liczbę punktów, z tym że każdy Wykonawca musi otrzymać co najmniej 3 (trzy) punkty – zgodnie z wyżej wymienionym warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu.

2)      potencjał kadrowy – Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jednej osoby na stanowisko Kierownika Budowy. Osoba ta musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w art. 12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia. Kierownik budowy musi posiadać również wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Wykonawca musi również wykazać się dysponowaniem jednej osoby z minimum 3 (trzy) letnim doświadczeniem, z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi tj. w specjalności architektoniczno - budowlanej bez ograniczeń dających podstawę do sporządzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami oraz do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami, ustawą Prawo budowlane oraz posiadającą przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Wymagane zaświadczenia przynależności do właściwej izby zawodowej muszą być aktualne na dzień składania wniosków.

3)      sytuacja ekonomiczna Wykonawcy – Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, suma ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno i minimum 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) na wszystkie zdarzenia.

4)      Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego, i które wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że każdy z osobna spełnia warunek II ust. 3). Wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunek II ust. 1),2). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w punktach I ust. 1),2),3); II ust. 2),3) w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z wnioskiem oświadczeń i dokumentów według formuły – spełnia/nie spełnia (bez znaczenia punktowego). Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pzp i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pzp.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 4. Aktualna informacja z Krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 5. Aktualna informacja z Krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 6. Wykaz co najmniej 3 (trzech) zadań inwestycyjnych (umów) wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (tj. referencje od inwestorów złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę, z których jednoznacznie wynika, że roboty, za które był odpowiedzialny Wykonawca zostały wykonane o dobrej jakości i terminowo wraz z informacją o wartości robót, za które był odpowiedzialny Wykonawca). Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością uważa się roboty budowlane obejmujące budowę zewnętrznych boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej zrealizowane przez Wykonawcę w minimum 50% jako główny Wykonawca o wartości robót realizowanych bezpośrednio przez Wykonawcę nie niższej niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
 7. Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje Wykonawca uprawnionymi do wykonania zamówienia, wraz z kserokopią uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami, z aktualnym (ważnym na dzień składania wniosków) zaświadczeniem stwierdzającym, że osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych są członkami Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jednej osoby (Kierownika Budowy) uprawnionej do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń odpowiadającej wymogom określonym w art. 12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i mającej doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia oraz dysponowaniem jednej osoby z minimum 3 (trzy) letnim doświadczeniem, z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi tj. w specjalności architektoniczno - budowlanej bez ograniczeń dających podstawę do sporządzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami oraz do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu  zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami, ustawą Prawo budowlane oraz posiadającą przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Wymagane zaświadczenia przynależności do właściwej izby zawodowej muszą być aktualne na dzień składania wniosków.
 8. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 120 miesięcy.
 9. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania wniosku a następnie oferty.

10.  Dokumenty (polisa, a w przypadku jej braku inny dokument) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, suma ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno zdarzenie i min. 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) na wszystkie zdarzenia.

 

Kryteria wyboru Wykonawców do złożenia oferty przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania, którzy złożyli ważne wnioski: Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą ilość punktów przyznanych według zasad określonych w punkcie III.2) – opis warunków udziału w postępowaniu. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydować będzie łączna wartość zrealizowanych przez Wykonawcę zadań inwestycyjnych spełniających warunek udziału w postępowaniu – doświadczenie zawodowe. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować, że spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy pzp i nie podlega wykluczeniu na podstawie art.21 tejże ustawy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zażąda umowy regulującej ich współpracę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg ograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 7

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1.) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zamawiający przekaże SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert, Wykonawcom dopuszczonym do udziału w dalszym postępowaniu.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16/06/2008 Godzina: 11:00

Miejsce:

Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, sekretariat – pokój nr 12, I piętro

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projekt/programu ze środków Unii Europejskiej:

Cena SIWZ – 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Zamawiający realizuje zamówienie publiczne w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

 

 

BURMISTRZ BOBOLIC

SYLWESTER SOBAŃSKIWNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU.pdf

135 KBPobierz na dysk
138 KBPobierz na dysk