Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego oraz etyliny dla Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach

Bobolice, dnia 08.04.2008r.

 

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM


Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach ogłasza przetarg nieograniczony na zakup :

- oleju napędowego  w ilości - 40 tys. litrów

- etyliny w ilości - 4 tys. litrów

W/w przetarg zabezpiecza dostawy oleju napędowego oraz etyliny w okresie 2008 – 2009 r.

Dostawca winien spełniać wymagane prawa o zamówieniach publicznych oraz warunki wymagane w SIWZ.
Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Misztal.

Oferty należy składać w ZUKiO Bobolice (sekretariat) do dnia 29.04.2008 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.04.2008 r. o godz. 1015

-     wywieszono na tablicy ogłoszeń ZUKiO

-     ogłoszono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bobolicach

-     Biuletyn Zamówień Publicznych.INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW.pdf

71 KBPobierz na dysk