Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym: "Prace wykończeniowe Gimnazjum Publicznego w Bobolicach - Pawilony D i E wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

FORMULARZ ZP-400

Zamieszczenie obowiązkowe, zamówienie publiczne

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Urząd Miejski w Bobolicach

Adres pocztowy:

ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, województwo zachodniopomorskie

Telefon: (094) 345 84 01, Fax: (094) 345 84 20

Adres strony Zamawiającego: www.bobolice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prace wykończeniowe Gimnazjum Publicznego w Bobolicach  – Pawilony D i E wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie n/w robót budowlano – montażowych polegających na wykonaniu prac wykończeniowych w dwóch pawilonach przeznaczonych na Gimnazjum Publiczne w Bobolicach, w tym: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, demontaż istniejącej stolarki okiennej, wykonanie instalacji, prace murarskie, prace posadzkarskie, prace wykończeniowe – elewacja, roboty zewnętrzne – chodniki, drogi, place, zieleń. Obecny stan obiektu – surowy zamknięty. Całość zadania została podzielona na dwie części - zadania (etapy):

Zadanie I – obejmuje m.in. roboty w następującym zakresie rzeczowym:

ü  wykonane opaski wokół budynku,

ü  demontaż i montaż stolarki okiennej,

ü  dostawa i montaż orynnowania wraz z naprawą istniejących rynien i rur spustowych oraz wymianą zbiorniczków,

ü  naprawa papowego pokrycia dachowego,

ü  obróbki wokół kominów – naprawa,

ü  wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych Pawilonu D i E,

ü  dostawa i montaż obróbek blacharskich, naprawa istniejących,

ü  dostawa i montaż parapetów zewnętrznych,

ü  usunięcie taśmy zabezpieczającej ze stolarki okiennej,

ü  wykonanie cokołów budynku,

ü  niwelacja terenu,

ü  chodniki, place i drogi,

ü  zieleń,

ü  ogrodzenie wraz z dostawą i montażem bram wjazdowych,

ü  wejścia do pawilonów.

Zadanie II – obejmuje m.in. roboty w następującym zakresie rzeczowym:

ü  roboty wyburzeniowe,

ü  wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji Pawilonów,

ü  roboty żelbetowe – konstrukcyjne,

ü  kanał,

ü  rozprowadzenie instalacji w kanale,

ü  podkłady pod posadzki,

ü  dostawa i montaż parapetów,

ü  roboty murarskie.

Prace należy realizować z zachowaniem wysokiej ostrożności oraz zabezpieczając już wykonane zakresy robót przed jakimkolwiek uszkodzeniem.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

                                                           Słownik główny

Główny przedmiot                                45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty                         45.21.42.00-2

                                                           45.45.00.00-6

                                                           45.11.00.00-1

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 120

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

Informacja na temat wadium:

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców zaproszonych do składania ofert wniesienia wadium w wysokości: 27.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100). W przypadku składania ofert częściowych wysokość wadium wynosi: dla Zadania I – 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), dla Zadania II – 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). W zależności od ilości zadań, na które składana będzie oferta wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

I.                    Warunki ogólne jakie muszą spełnić Wykonawcy:

1)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 pzp.

3)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 pzp.

II.                 Warunki szczegółowe;

1)      Doświadczenie zawodowe – Wykonawcy wykażą się co najmniej 2 (dwoma) zadaniami inwestycyjnymi (umowami) wykonanymi w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (tj. referencje od inwestorów złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę, z których jednoznacznie wynika, że roboty, za które był odpowiedzialny Wykonawca zostały wykonane o dobrej jakości i terminowo). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę robót, dla których Wykonawca nie przedstawi referencji Zleceniodawców, wskazujących rodzaj i zakres oraz potwierdzających jakość i terminowość wykonania robót. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością uważa się roboty budowlane zrealizowane przez Wykonawcę w minimum 50 % jako główny Wykonawca o wartości robót realizowanych bezpośrednio przez Wykonawcę nie mniej niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zamawiający dokona sprawdzenia tego warunku na podstawie przedłożonego wykazu zamówień wykonanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty, za które był odpowiedzialny Wykonawca zostały wykonane o dobrej jakości i terminowo. Za każde zadanie spełniające warunek Wykonawca otrzyma 1 (jeden) punkt. Do dalszego postępowania zostanie zaproszonych 7 (siedmiu) Wykonawców, którzy otrzymają największą liczbę punktów, z tym że każdy Wykonawca musi otrzymać co najmniej 2 (dwa) punkty – zgodnie z wyżej wymienionym warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu. W przypadku warunku 2) potencjał kadrowy – Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jednej osoby na stanowisko Kierownika Budowy. Osoba ta musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w art. 12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia. Kierownik budowy musi posiadać również wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego (wpis ważny na dzień otwarcia wniosków). 3) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy – Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, suma ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno i minimum 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) na wszystkie zdarzenia. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że każdy z osobna spełnia warunek II ust. 3). Wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunek II ust. 1),2). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w punktach I ust. 1),2),3); II ust. 2),3) w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z wnioskiem oświadczeń i dokumentów według formuły – spełnia/nie spełnia (bez znaczenia punktowego). Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pzp i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pzp.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  4. Aktualna informacja z Krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  5. Aktualna informacja z Krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  6. Wykaz co najmniej 2 (dwóch) zadań inwestycyjnych (umów) wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (tj. referencje od inwestorów złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę, z których jednoznacznie wynika, że roboty, za które był odpowiedzialny Wykonawca zostały wykonane o dobrej jakości i terminowo). Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością uważa się roboty budowlane zrealizowane przez Wykonawcę w minimum 50% jako główny Wykonawca o wartości robót realizowanych bezpośrednio przez Wykonawcę nie niższej niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
  7. Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca uprawnionymi do wykonania zamówienia, wraz z kserokopią uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami, z aktualnym (ważnym na dzień składania wniosków) zaświadczeniem stwierdzającym, że osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych są członkami Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jednej osoby (Kierownika Budowy) uprawnionej do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń odpowiadającej wymogom określonym w art. 12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i mającej doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia.
  8. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
  9. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania wniosku a następnie oferty.
  10. Dokumenty (polisa, a w przypadku jej braku inny dokument) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru Wykonawców do złożenia oferty przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania, którzy złożyli ważne wnioski: Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą ilość punktów przyznanych według zasad określonych w punkcie III.2) – opis warunków udziału w postępowaniu. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydować będzie łączna wartość zrealizowanych przez Wykonawcę zadań inwestycyjnych spełniających warunek udziału w postępowaniu – doświadczenie zawodowe. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować, że spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy pzp i nie podlega wykluczeniu na podstawie art.21 tejże ustawy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zażąda umowy regulującej ich współpracę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 7

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1.) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zamawiający przekaże SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert, Wykonawcom dopuszczonym do udziału w dalszym postępowaniu.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17/04/2008 Godzina: 11:00

Miejsce:

Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, sekretariat – pokój nr 12, I piętro

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projekt/programu ze środków Unii Europejskiej:

Cena SIWZ – 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych). Zamawiający planuje pozyskać środki na realizację oraz rozliczyć inwestycje w ramach środków unijnych (RPO).

 

ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr 1

NAZWA: Prace wykończeniowe Gimnazjum Publicznego w Bobolicach  – Pawilony D i E wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

1)      KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Zadanie I – obejmuje m.in. roboty w następującym zakresie rzeczowym:

ü  wykonane opaski wokół budynku,

ü  demontaż i montaż stolarki okiennej,

ü  dostawa i montaż orynnowania wraz z naprawą istniejących rynien i rur spustowych oraz wymianą zbiorniczków,

ü  naprawa papowego pokrycia dachowego,

ü  obróbki wokół kominów – naprawa,

ü  wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych Pawilonu D i E,

ü  dostawa i montaż obróbek blacharskich, naprawa istniejących,

ü  dostawa i montaż parapetów zewnętrznych,

ü  usunięcie taśmy zabezpieczającej ze stolarki okiennej,

ü  wykonanie cokołów budynku,

ü  niwelacja terenu,

ü  chodniki, place i drogi,

ü  zieleń,

ü  ogrodzenie wraz z dostawą i montażem bram wjazdowych,

ü  wejścia do pawilonów.

 

2)      WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot                                45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty                         45.21.42.00-2

45.45.00.00-6

45.11.00.00-1

 

3)      CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w dniach:120

4)      KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

 

CZĘŚĆ Nr 2

NAZWA: Prace wykończeniowe Gimnazjum Publicznego w Bobolicach  – Pawilony D i E wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

1)                KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Zadanie II – obejmuje m.in. roboty w następującym zakresie rzeczowym:

ü  roboty wyburzeniowe,

ü  wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji Pawilonów,

ü  roboty żelbetowe – konstrukcyjne,

ü  kanał,

ü  rozprowadzenie instalacji w kanale,

ü  podkłady pod posadzki,

ü  dostawa i montaż parapetów,

ü  roboty murarskie.

2)   WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot                                45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty                         45.21.42.00-2

45.45.00.00-6

3)   CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w dniach:120

4)   KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cenaWniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu.pdf

135 KBPobierz na dysk