Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:"Dostawę samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich)".

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

 

Burmistrz Bobolic

 

ul. Ratuszowa 1 76 – 020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie,

tel. (094) 34 58 401, fax (094) 34 58 420

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 tyś. € do progów unijnych prowadzone na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

 

 

zadania:

 

„Dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich)”

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2007r.

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1 76 – 020 Bobolice, SIWZ dostępne jest również na stronie www.bobolice.pl oraz na stronie www.nowoczesnagmina.pl
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
 3. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

-         Dorota Jarzyńska Referent ds. Budownictwa, Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1 76 – 020 Bobolice pok. nr 17 tel. (094) 34 58 423 lub (094) 34 58 401, e-mail: d.jarzyńska@bobolice.pl

-         Grażyna Wiater – Ubysz Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1 76 – 020 Bobolice pok. nr 17 tel. (094) 34 58 424 lub (094) 34 58 401 e-mail: inwestycje@bobolice.pl

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 3 000,00 (trzech tysięcy złotych)
 3. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 4. Oferty należy składać lub przesyłać na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, pok. nr 12 (sekretariat).
 5. Termin składania ofert do 18.12.2007r. do godziny 1200 .
 6. Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2007r. o godz. 1215 .
 7. Termin związania ofertą – 30 dni.
 8. Ogłoszenie zostało umieszczone na portalu UZP z numerem 244986-2007.


SIWZ_III przetarg na dostawę samochodu.pdf

142 KBPobierz na dysk