Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego na cele mieszkalne dla osób wymagających pomocy społecznej (przyłącza istniejące) - ETAP II"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

 

Burmistrz Bobolic

 

ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, woj.zachodniopomorskie,

tel.(94) 345 84 01, fax(94) 345 84 20

 

ogłasza przetarg ograniczony o wartości szacunkowej

powyżej 14.000 EURO do progów określonych w przepisach

na podstawie art.11 ust.8

na wykonanie robót budowlanych

 

 

zadania:

 

„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku

administracyjnego na cele mieszkalne dla osób wymagających

pomocy społecznej (przyłącza istniejące) - ETAP II”

lokalizacja: Gmina Bobolice, m. Opatówek, dz.nr 5/34 ob. Ostrówek

 

Termin wykonania zamówienia do 30.05.2008r.

 

 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego lub można go osobiście otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice lub za pośrednictwem poczty.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert  wariantowych.
 3. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Grażyna Wiater-Ubysz – Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, pok.17, tel. (94) 345 84 24, 345 84 01.
 4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu z dnia 03.12.2007r. na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 238651-2007 oraz w załączonym wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym.
 5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł.
 6. Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert – 7.
 7. Kryteria oceny ofert:  cena 100%.
 8. Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu należy składać lub przesyłać na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Bobolicach, 76-020 Bobolice, ul. Ratuszowa 1, pok. nr 12 (sekretariat).
 9. Termin składania wniosków – 18.12.2007r. do godz. 11:00.
 10. Otwarcie wniosków nastąpi – 18.12.2007r. o godz. 11:15.
 11. Termin związania z ofertą – 30 dni.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Wniosek dostępny na stronie Zamawiającego www.bobolice.pl oraz na stronie www.bobolice.nowoczesnagmina.pl.OGŁOSZENIE-na stronę_1.pdf

39 KBPobierz na dysk

WNIOSEK2.pdf

122 KBPobierz na dysk