Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Informacja o wyborze oferty na obsługę prawną Urzędu

IB. 341/61/05                                                       Bobolice, 15  grudzień 2005 r.

Na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U.  Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

 

INFORMUJĘ

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OGŁOSZONEGO

 W TRYBIE  PRZETARGU   NIEOGRANICZONEGO 

pn. „OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOLICACH”

 

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne  ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Bobolicach  dokonano wyboru oferty złożonej przez Kancelarię Radcy Prawnego  Bożenę Sobańską, zam. 76-020 Bobolice, ul. Fabryczna 26 za cenę 6.100,00 zł (sześć tysięcy sto złotych 00/100) brutto miesięcznie.

 

Jednocześnie informuję, że  Zamawiający przystąpi do podpisania umowy z Wykonawcą w dniu 29 grudnia 2005 r.  w godz.  od 715 do 830   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Bobolicach, pokój Nr 10 .

 

Zofia Białkowska

Sekretarz Gminy

Działająca w imieniu  Gminy Bobolice na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Bobolic (SG.0113-11/05)