Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOLICACH

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOLICACH.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15421 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, Bobolice, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 34 58 401, faks 094 34 58 420.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOLICACH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Miejskiego w Bobolicach pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego, w tym bieżące doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, formułowanie projektów umów, opracowywanie, opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych oraz reprezentowanie Zamawiającego wobec osób trzecich w zakresie powierzonych spraw. Zakres świadczonych usług obejmować będzie spraw cywilnoprawnych, administracyjno - prawnych, pracowniczych i innych zagadnień indywidualnie zlecanych a w szczególności: 1.opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów i porozumień zawieranych przez Zamawiającego, 2.konsultacje prawnicze i udzielanie porad prawnych pracownikom, 3.udzielanie na wniosek kierownictwa Zamawiającego pisemnych opinii prawnych w sprawach dotyczących Zamawiającego w terminach każdorazowo ustalanych przez Strony, jednakże nie dłuższym niż dziesięć dni kalendarzowych lecz nie krótszym niż pięć dni kalendarzowych, 4.uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w sesjach Rady Miejskiej, 5.opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał Rady Miejskiej, 6.udzielanie porad prawnych radnym w związku z wykonywaniem przez nich mandatu radnego, 7.pomoc przy opracowywaniu nietypowych decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach obywateli, 8.informowanie Burmistrza i jego Zastępcy o uchybieniach w działalności Zamawiającego w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień, 9.uczestniczenie w prowadzonych przez Zamawiającego naradach i rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umowy długoterminowej lub nietypowej, albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości, 10.sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, 11.nadzór prawny nad egzekucją należności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia następującego minimalnego standardu świadczonych usług: a)świadczenie usług w siedzibie Zamawiającego, bądź na terenie jago działania średnio w miesięcznym okresie rozliczeniowym - 64 godziny w miesiącu, trzy razy w tygodniu, b)w przypadku konieczności uczestnictwa w rozprawach przez sądami, organami i urzędami administracji publicznej może ulec zmianie sposób uzgodnionych wzajemnych świadczeń pomiędzy stronami, tj. miesięczny okres rozliczeniowy, c)w pozostałym zakresie: - udzielanie ustnych porad prawnych zgłaszanych telefonicznie, - udzielanie informacji i wskazówek zgłaszanych do projektów dokumentów drogą elektroniczną..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 504.000,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2009 r.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Kancelaria Radcy Prawnego w Bobolicach Bożena Sobańska, ul. Fabryczna 26, 76-020 Bobolice, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 7.000,00 PLN ryczałt za miesiąc
• Oferta z najniższą ceną: 7.000,00 PLN oferta z najwyższą ceną: 7.000,00 PLN


SEKRETARZ
KRYSTYNA DOBRZAŃSKA