Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Uchwała Nr XXII_244_04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii ..

                                                 Uchwała Nr XXII / 244 / 04

    Rady Miejskiej w  Bobolicach

z dnia  29 grudnia  2004 r.

 

w sprawie  przyjęcia  „Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2005 – 2013 w mieście i gminie Bobolice”.

 

Na podstawie art.  7 ust. 1 pkt  6 oraz   art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz  art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania  alkoholizmowi (Dz. U.  z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Bobolice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Gminną Strategię Integracji i Polityki Społecznej na lata 2005 – 2013 w mieście i gminie Bobolice w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwaną w dalszej części „Strategią Integracji”.

2. Koordynację realizacji  Strategii Integracji powierza się Miejsko-Gminnemu  Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bobolicach

 

§ 2. W kolejnych latach  Strategia Integracji  będzie  weryfikowana odpowiednio do nowych uwarunkowań  związanych z nasyceniem  i zaspokojeniem potrzeb socjalnych mieszkańców, zasobów finansowych Gminy lub pojawianiem się nowych problemów społecznych w niej  nie ujętych.  

 

§ 3. Przyjmuje się procedurę  opracowywania   aktualizacji  Strategii Integracji, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Zastępcy Burmistrza Bobolic.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                 

 

           

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Wymóg opracowania i przyjęcia w drodze uchwały Rady Miejskiej gminnej strategii integracji i polityki społecznej   został wprowadzony nowelizacją ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania  alkoholizmowi .

 

            Do opracowania Strategii przystąpił  Zespół składający się z ośmiu osób wskazanych w zarządzeniu  Nr 77/04 Burmistrza Bobolic z dnia 20 lipca 2004 r   jako wykonawców tego dokumentu.  Pracami tego Zespołu kierowała  Zastępca Burmistrza – Pani Mieczysława Brzoza.

Członkowie  Zespołu przy opracowaniu  poszczególnych tematów współpracowali zarówno z osobami jak i  organizacjami , instytucjami i stowarzyszeniami tematycznie związanymi z opracowywanym problemem.

Harmonogram zakładał zakończenie prac nad opracowaniem końcowej wersji Strategii Integracji  w terminie do końca września br.

Nie został on dotrzymany ze względu na przebudowę wcześniej opracowanego schematu i związanej z tym konieczności  opracowania na nowo opisów poszczególnych  zadań.

Zespół dokonał przebudowy  pierwotnej wersji  opracowania  biorąc pod uwagę głównie  własne przemyślenia  po skompletowaniu materiałów i ich analizie.  Materiał ten bowiem nie zawierał wielu zagadnień ujmowanych  w innych strategiach a także  nie był spójny. Wymagał również   poprawienia  tekstu  w taki sposób aby opisywany tekst  ujmował zagadnienie z punktu widzenia jego oddziaływania na  politykę społeczną.

Poszerzone zostały również  ramy czasowe jego oddziaływania, nie jak zakładano wstępnie do roku 2006 lecz  do roku 2013.

 

Tak opracowany dokument podlegał  ocenie w  zakresie jego zgodności  ze Strategią Rozwoju Miasta i  Gminy Bobolice

W Strategii Rozwoju Miasta i  Gminy Bobolice  usługi społeczne zostały umieszczone w celu strategicznym  III – „Rozwój usług społecznych z wykorzystaniem inicjatywy mieszkańców”

Zdefiniowano w nim zarówno niezadowalający stan oświaty na terenie gminy jak również małą dostępność usług społecznych .

Opisy zadań w celu strategicznym III – zarówno w programie 3.1 jak i w programie 3.2  ujęte są na tyle szeroko iż dają uzasadnienie dla opracowań zawartych  w Strategii Integracji Społecznej i  należy je uznać na zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bobolice.

Zadania ujęte   w kartach projektów  - program 3.2.2; 3.2.3 i 3.2.4   w Strategii Rozwoju  Miasta i Gminy Bobolice są przeniesione do Strategii Integracji, gdzie szczegółowo rozpisano metody ich realizacji.

Strategia Integracji  zawiera istotne założenia   dotyczące rozwiązywania problemów społecznych przy udziale  aktywności mieszkańców  opartej na współpracy i wzajemnej komunikacji czym wypełnia dezyderaty Strategii Rozwoju MiG Bobolice.

Tak przygotowany dokument  pomimo, że spełniał (poza drobnymi  technicznymi uzupełnieniami ) wymagania jakie zostały określone w  zarządzeniu  i był  dokumentem wyczerpująco omawiającym zakładane wcześniej zagadnienia, określającym cele jakim ma służyć i sposoby dojścia do tych celów – to został on  uzupełniony o brakujące priorytety wskazane w założeniach do Narodowej Strategii Integracji Społecznej, a mianowicie:

-         wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym (docelowo 60% dzieci),

-         rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci (wszystkie szkoły powinny prowadzić zajęcia wyrównawcze),

-         upowszechnienie kształcenia ustawicznego,

-         dostęp do pracowników socjalnych ( czyli pracownik na 2 tys. mieszkańców)

-         dostęp do informacji obywatelskiej i poradnictwa

 

 

W tej postaci Strategia Integracji została przedstawiona do konsultacji  wszystkim członkom Zespołu.

Wnioski  i spostrzeżenia  z konsultacji zostaną  przeanalizowane i uwzględnione w  ostatecznym dokumencie.

Przedłożony Radzie dokument  obejmuje w całości  zagadnienia społeczne ustalone w zarządzeniu oraz zgodny z priorytetami   Narodowej  Strategii Integracji Społecznej , a także wskazuje:

- założenia polityki społecznej i jej cele;

- diagnozę problemów społecznych;

- zasoby Gminy umożliwiające rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społecznych;

- określenie systemowych rozwiązań tych problemów.

           

 

Ponadto Gminna Strategia  jest dokumentem:

          optymalizującym zakres rzeczowych potrzeb socjalnych wobec możliwości finansowych  Gminy Bobolice,

          umożliwiającym starania bądź pomocnym w uzyskaniu środków finansowych na realizację zadań Strategii  ze źródeł zewnętrznych,

          wykorzystywanym jako instrument komunikacji społecznej władz  Gminy  ze społecznością lokalną, uczestniczącą w rozwiązywaniu problemów społecznych Gminy.